FAQ

Do webovej aplikácie webPOD sa môžu registrovať len zástupcovia oprávnených žiadateľov, t.j. obcí bez štatútu mesta alebo mikroregionálnych združení obcí a ako kontaktnú e-mailovú adresu musia udať oficiálny e-mailový kontakt. Súkromné e-mailové adresy, e-mailové adresy registrované na verejných e-mailových serveroch, napr. @gmail, @azet a podobne budú uznané, až keď užívateľ preukáže, že ich používa ako oficiálny e-mail. E-maily iných subjektov, napr. regionálne rozvojové agentúry, projektanti a podobne nemôžu byť v aplikácii zaregistrované, nakoľko tieto subjekty nie sú oprávnenými žiadateľmi.
Užívateľ sa môže registrovať cez úvodnú stránku webovej aplikácie webPOD kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa. Pri vypĺňaní údajov užívateľ uvediete oficiálnu e-mailovú adresu užívateľa, používateľské meno (používa sa aj pri prihlásení do webovej aplikácie webPOD, preto je potrebné si ho zapamätať) a heslo a klikne na tlačidlo Registrácia. Po zadaní a odoslaní týchto základných identifikačných údajov sa na obrazovke zobrazí nasledujúci oznam:

„Gratulujeme,
Vaša registrácia bola úspešná.
Po aktivácii Vášho konta administrátorom sa môžete prihlásiť a vytvoriť žiadosť. Informácia o aktivácii Vášho konta Vám bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.“

Následne užívateľovi na ním uvedený e-mail príde potvrdenie o úspešnej registrácii a informácia k aktivovaniu konta. Upozorňujeme užívateľov, že aktivovanie kont administrátorom webovej aplikácie webPOD bude prebiehať operatívne počas pracovných dní v rámci pracovnej doby. Po aktivovaní konta administrátorom príde užívateľovi na ním uvedený e-mail potvrdenie o aktivovaní jeho konta. Do webovej aplikácie webPOD sa užívateľ môže prihlásiť kliknutím na odkaz uvedený v e-maili alebo cez úvodnú stránku webovej aplikácie webPOD. Užívateľ po kliknutí na tlačidlo Už som registrovaný/á, chcem sa Prihlásiť uvedie používateľské meno (nie e-mailovú adresu) a heslo. Po zadaní týchto údajov užívateľ klikne na tlačidlo Prihlásenie.

Pred samotným vypĺňaním elektronického formulára žiadosti odporúčame užívateľom oboznámiť sa s Usmerneniami č. 1 pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré sú zverejnené spolu so ďalšími dôležitými dokumentmi na http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2018.

Po prihlásení sa do webovej aplikácie webPOD užívateľa automaticky prepne na elektronický formulár žiadosti.

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený na 7 blokov. V úvodnom bloku 1 je potrebné najskôr vyplniť základné údaje o žiadateľovi. Až po vyplnení bloku 1 môže užívateľ pokračovať vo vypĺňaní blokov 2 – 6, blok 7 je Sumár blokov 1 – 6. Na údaje v bloku 1 sú naviazané údaje v blokoch 2 – 6, v prípade, že užívateľ bude chcieť údaje už uložené v bloku 1 zmeniť, musí rátať s tým, že po ich zmene sa časť údajov v blokoch 2 – 6 naviazaných na údaje v bloku 1 vymaže a bude ich musieť vyplniť nanovo.

Elektronický formulár žiadosti nie je potrebné vyplniť naraz, užívateľ môže do neho vstupovať, opravovať a ukladať, prihlasovať sa a odhlasovať sa dovtedy, kým ho v bloku 7 definitívne neuloží. Pri vypĺňaní jednotlivých blokov je dobré žiadosť priebežne ukladať. Po uložení zmien v blokoch 1 – 6 systém užívateľa automatický prepne do ďalšieho bloku v poradí. Pokiaľ zmeny v bloku neuloží a prejde do ďalšieho bloku, údaje nebudú uložené a stratia sa.

Po definitívnom uložení žiadosti bude môcť užívateľ aj naďalej do žiadosti vstupovať, prezerať údaje, stiahnuť, uložiť či vytlačiť si žiadosť vo formáte .pdf, avšak nebude už môcť žiadne údaje meniť! V prípade, že v užívateľ nevyplní všetky údaje korektne, žiadosť nebude môcť v bloku 7 definitívne uložiť. Na chýbajúce, resp. nekorektne vyplnené údaje bude užívateľ v bloku 7 upozornený hláškou červenej farby.

Po definitívnom uložení žiadosti si žiadateľ túto v bloku 7 elektronickej žiadosti stiahne vo formáte .pdf do svojho počítača, vytlačí ju, opečiatkuje, štatutárny zástupca ju podpíše a takúto vrátane všetkých príloh, ktoré je potrebné zaslať aj poštou, doručí na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystricaobálku je nutné označiť „POD“

Pripravovanú žiadosť môže žiadateľ konzultovať so zamestnancami SAŽP, zoznam ktorých sa nachádza TU.

Upozorňujeme žiadateľov, že uzávierka žiadostí je 31. októbra 2017 do 18,00 hod. (opečiatkovaná a podpísaná žiadosť musí byť do tohto termínu doručená na Slovenskú agentúru životného prostredia). Preto odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby mal žiadateľ dostatok času aj na jeho doručenie poštou, prípadne osobne.
Ak užívateľ zabudol svoje heslo, o nové môže požiadať prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza TU.

Nenašli ste riešenie Vášho problému? Kontaktujte nás.